EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Identifiera och prioritera datamängder

Organisationer behöver kontinuerligt identifiera och prioritera nya datamängder som kan öppnas. ÖDIS har tagit fram material för att stötta organisationer i att identifiera nya datamängder som kan öppnas, samt att prioritera bland dem. Materialet innefattar:

  • Företagsbehovslista
  • Inspirationslista med redan publicerade datamängder
  • Prioriteringsmall

Nedan kan du läsa mer och ladda ner respektive material.

Företagsbehovslista

Framtagen lista är ett referensdokument sammanställt från över 100 företagsdialoger. Listan innehåller exempel på datamängder från kommuner och andra offentliga organisationer som företag uttryckt behov kring. Utgångspunkten har varit dialoger med företag som haft en tydlig koppling och relevans till kommunala data och uttryckt intresse att dela med sig sina erfarenheter och önskemål.

Dokumentet ska däremot inte betraktas som representativ för hela ”företags-Sverige”.

Listan kan användas av dig som är med och planerar vilka datamängder som organisationen bör prioritera i publiceringsarbetet. Efterfrågan för de olika datamängderna kan ge en indikation på förväntad användning och kan tillsammans med förväntad kostnad för publicering och förvaltning vara vägledande i prioriteringsarbetet. Materialet finns tillgängligt som presentationsmaterial alternativt i Excel för dig som vill ha mer detaljer.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Excel).

Inspirationslista med redan publicerade datamängder

Listan är en sammanställning av ett antal utvalda datamängder som andra kommuner och offentliga organisationer publicerat fram till hösten 2020. Listan kan användas av dig som är med och planerar vilka datamängder som organisationen bör prioritera i publiceringsarbetet.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Prioriteringsmall

Materialet är till för att underlätta process och dokumentation kring att identifiera och prioritera datamängder som kan öppnas hos kommuner och andra offentliga organisationer. Det innefattar ett introduktionsmaterial (Powerpoint) och ett verktyg för att prioritera datamängder (Excel). Materialet kan användas av dig som är med och planerar vilka datamängder som organisationen bör prioritera i publiceringsarbetet. När datamängder har prioriterats och valts ut kan du arbeta vidare med dem enligt ÖDIS guide för att publicera och förvalta öppna data (länk).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Excel).