Connected SRS

Projekt Connected SRS (Connected Stockholm Royal Seaport) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom det Strategiska Innovationsprogrammet IoT-Sverige och finansieras av Vinnova.

Connected SRS drivs av Stockholms stads exploateringskontor i nära samarbete med Programmet Smart och uppkopplad stad.

Norra Djurgårdsstaden är ett utpekat profilområde för hållbarhet av Stockholms kommunfullmäktige. Stadsdelen har ambitiösa hållbarhetsmål och ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för hållbara tjänster och optimering av resursflöden. Digitalisering är ett givet verktyg i denna utveckling.

Idag redovisas resultaten av arbetet med hållbarhetsmålen i stadsdelens årliga hållbarhetsredovisning.

Projektet arbetar för att identifiera behov av data för uppföljning och styrning mot hållbarhetsmålen. Connected SRS arbetar också med att ta fram processer för användning av stadens centrala plattformar för IoT och öppna och delade data för denna typ av datainsamling.

Tillgång till data och utvecklade dataflöden i stadsdelen är en av nycklarna för en kontinuerlig styrning mot hållbarhetsmålen. Befintliga data i staden behöver göras mer tillgängliga och ytterligare data samlas in och delas mellan olika aktörer.

Projektet ska verka för att öka samverkan runt IoT, dataplattformar och datahantering inom Stockholms stad.