Verklighetslabbet

En av de stora utmaningarna inför framtiden blir hur vi ska klara en värdig, kvalitativ och effektiv äldreomsorg. Alla demografiska modeller pekar på att antalet äldre kommer bli fler, och även om de flesta håller sig friska längre än tidigare. Samtidigt kommer vi bli färre inom arbetsför ålder, och man förväntar sig en allt hårdare konkurrens om arbetskraften.

Verklighetslabbet är stadens testbädd för att utveckla framtidens äldreomsorg. Testbädden är en verksamhet för att testa och validera produkter, arbetssätt och tjänster som kan bidra till att utveckla äldreomsorgen. Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare.

Eftersom äldreomsorgen består av många olika verksamheter arbetar vi över geografiska och organisatoriska gränser, för att hitta personal, brukare och anhöriga som passar för att delta i varje enskilt fall. De tester vi hjälper till att införa befinner sig på olika stadier av innovation: allt från att vi deltar i forskningsprojekt kring äldres behov till att vi anordnar fokusgrupper som utvärderar produktkoncept, eller utvärderar nya tjänster och produkter i den dagligs verksamheten.

Läs mer om Verklighetslabbet