Tillförlitlig data kring godstransporter

Det moderna livet i en storstad förutsätter effektiva och hållbara godstransporter. För att detta ska underlättas och resurser som gator och lastplatser kunna användas effektivt tillsammans med andra delar av samhället behöver vi kunna identifiera hur godstransporterna rör sig idag. Då gällande integritetslagstiftning gör det svårt att samla in och sammanställa individuella fordon har vi fått tänka nytt. Inom EU-projektet ASAP har staden istället valt att utforska aggregerad trafikdata genom telefonoperatörer och fordonstillverkare, som tillsammans kan användas för att informera om trafikens intensitet, vilka rutter som används och var stoppen sker. Detta kan i sin tur inte bara hjälpa till att styra trafiken i staden, utan också påverka hur vi utformar nya stadsdelar.

Läs mer om arbetet med godstrafik

Ta kontakt för mer information: trafikkontoret@stockholm.se