Tester på gång

Under hösten och våren kommer smart stad-projekten att genomföra ett antal tester och pilotförsök på olika platser i Stockholm. Här kan du läsa om de tester som är på gång.

Förberedelser för smart belysning på flera platser i Tensta

Nu pågår förberedelser för att börja använda smart belysning i Tensta. Cykel- och gångstråk, två gångtunnlar och en bilgata ska få uppkopplad och sensorstyrd belysning.

Ett syfte är att effektivisera energianvändningen genom att använda sensorstyrd LED-belysning som lyser upp extra mycket när människor passerar förbi och samtidigt lyser lite svagare när det är tomt och ingen rör sig i närheten.

Men satsningen i Tensta handlar också om att använda smart teknik för att utforma belysningslösningar som kan bidra till en ökad trivsel och trygghetskänsla
i området.

Smart belysningsprojektet i Tensta är en del av Stockholms smart stad-strategi. Tanken är utvärdera flera olika lösningar för smart och uppkopplad belysning för att sedan kunna skala upp de som fungerar bäst även i andra stadsdelar.

Belysningsprojektet i Tensta beräknas dra igång under våren. Just nu pågår förberedelserna som bäst på flera håll runt Tensta centrum.

Sammanlagt runt 180 belysningsarmaturer – och i en del fall även själva belysningsstolparna – byts ut och ersätts med nya som kan användas för smart och uppkopplad belysning, samt även förses med olika typer av sensorer.

Utmed en gång- cykelbana i Tensta sätts nya belysningsstolpar upp med inbyggda sensorer som känner av när någon passerar.

Den nya belysningen är alltid tänd när det är mörkt, men lyser upp extra mycket när rörelsesensorn registrerar att någon går eller cyklar förbi. Även belysningen på intilliggande stolpar framför och bakom lyser upp extra mycket så att man kan se vad som rör sig i närheten när man rör sig längs gång- och cykelstråket.

För att öka trygghetskänslan täcker belysningen inte bara upp själva gång- och cykelbanan. I park- och skogspartier kommer det att finnas en ny typ av lampor som även lyser upp omgivningen så att man ser bättre vad som händer runt gång- och cykelbanan. Vid Erikslundsparken finns också nya lyktstolpar som står tätare än tidigare.

Även bilgatan Hagstråket i Tensta kommer att få smart belysning som anpassar sig till trafikintensiteten.

Men här kommer man att använda mer avancerade sensorer inte bara kan se att ett fordon närmar sig. De uppkopplade sensorerna kan även skilja på olika trafikslag och se om det är en buss, en bil eller exempelvis en cykel som passerar förbi. Den insamlade trafikdatan från sensorerna kommer att kunna användas i framtida realtidsbaserade trafikanalys- och styrsystem.

Den nya belysningen på Hagstråket kommer inte bara att lysa nedåt mot vägbanan. På belysningsstolparna kommer också att finnas olikfärgade LED-lampor som kan lysa uppåt.
I ett framtida mer utbyggt system med smart belysning skulle de färgade ljusen kunna användas exempelvis för att förstärka blåljusen från utryckningsfordon.

 

Förberedelser för att testa ny teknik för trafikstyrning och insamling av trafikdata på Kungsholmen

Nu börjar förberedelserna för att testa en ny typ av multifunktionssensorer för styrning av trafiksignaler och trafikmätning i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan på Kungsholmen.

Projekt Smart trafikstyrning – som leds av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret – förbereder nu ett test av ny teknik med multifunktionssensorer, för att styra stadens trafiksignaler och samla in realtidsdata från trafiken.

Idag styrs trafiksignalerna i korsningar med hjälp av nedgrävda detektorslingor i marken. Slingorna skadas ofta på grund av grävarbeten eller slitage på körbanan från tunga fordon. Det leder till höga reparationskostnader och tidskrävande underhållsarbete som stör framkomligheten.

Multifunktionssensorerna, en typ av intelligenta kameror, installeras på de befintliga trafikstolparna. De ska testas för att eventuellt kunna ersätta slingorna i marken. Målet är att minska trafikstörande underhållsarbeten och öka framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Trafikstyrningen förbättras också genom mer driftsäkra sensorer som kan registrera flera olika trafikantslag, såväl gående som motorfordon och cyklister. Sensorerna ska även samla in trafikdata för analys som sedan kan nyttjas av andra i den smarta och uppkopplade staden.

Data som registreras av sensorerna är antal fordon, cyklar och fotgängare som passerar korsningen, hastighet samt klassificering av olika typer av fordon. Informationen sparas som anonym data.

Testplatsen på Kungsholmen
Test av den nya tekniken förbereds nu på Kungsholmen i korsningen Sankt Eriksgatan/Fleminggatan. Testplatsen är vald utifrån trafiksituationen: korsningen är tungt trafikerad, med såväl motorfordon som cyklister och fotgängare.

I korsningen finns nu två olika multifunktionssensorer installerade. Utrustningen kommer att driftsättas senare under vintern efter tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kartor och bilder på testplatsen: 

Mer om test av smart stad-tjänster i Stockholm

https://twitter.com/smartsthlm/status/1184030347941568513

https://smartstad.stockholm/2019/06/17/snart-kan-herr-garman-felanmala-sig-sjalv/

https://twitter.com/smartsthlm/status/1140978662503792642

https://twitter.com/smartsthlm/status/1140550637698125824