Tester på gång

Under hösten och våren kommer smart stad-projekten att genomföra ett antal tester och pilotförsök på olika platser i Stockholm. Här kan du läsa om de tester som är på gång.

Förberedelser för att testa ny teknik för trafikstyrning och insamling av trafikdata på Kungsholmen

Nu börjar förberedelserna för att testa en ny typ av multifunktionssensorer för styrning av trafiksignaler och trafikmätning i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan på Kungsholmen.

Projekt Smart trafikstyrning – som leds av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret – förbereder nu ett test av ny teknik med multifunktionssensorer, för att styra stadens trafiksignaler och samla in realtidsdata från trafiken.

Idag styrs trafiksignalerna i korsningar med hjälp av nedgrävda detektorslingor i marken. Slingorna skadas ofta på grund av grävarbeten eller slitage på körbanan från tunga fordon. Det leder till höga reparationskostnader och tidskrävande underhållsarbete som stör framkomligheten.

Multifunktionssensorerna, en typ av intelligenta kameror, installeras på de befintliga trafikstolparna. De ska testas för att eventuellt kunna ersätta slingorna i marken. Målet är att minska trafikstörande underhållsarbeten och öka framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Trafikstyrningen förbättras också genom mer driftsäkra sensorer som kan registrera flera olika trafikantslag, såväl gående som motorfordon och cyklister. Sensorerna ska även samla in trafikdata för analys som sedan kan nyttjas av andra i den smarta och uppkopplade staden.

Data som registreras av sensorerna är antal fordon, cyklar och fotgängare som passerar korsningen, hastighet samt klassificering av olika typer av fordon. Informationen sparas som anonym data.

Testplatsen på Kungsholmen
Test av den nya tekniken förbereds nu på Kungsholmen i korsningen Sankt Eriksgatan/Fleminggatan. Testplatsen är vald utifrån trafiksituationen: korsningen är tungt trafikerad, med såväl motorfordon som cyklister och fotgängare.

I korsningen finns nu två olika multifunktionssensorer installerade som ska konfigureras och anpassas för olika ljus- och väderförhållanden under hösten 2019. Tidpunkter för denna förberedande kameraanvändning är för vecka 42:

  • Måndag 14 oktober klockan 22:00-22.30
  • Tisdag 15 oktober klockan 19.00-19.30
  • Onsdag 16 oktober klockan 16.30-17.00
  • Torsdag 17 oktober klockan 12.30-13.00
  • Fredag 18 oktober klockan 08.30-09.00

Utrustningen kommer att driftsättas senare under vintern efter tillstånd från Datainspektionen. Den kommer därefter vara i bruk under hela testperioden fram till augusti 2020.

Kartor och bilder på testplatsen:

 

Test av smarta tryckknappslådor på Kungsholmen

Övergångsstället vid Kungsholms hamnplan.

Projekt smart trafikstyrning testar ny teknik för att göra övergångsställen säkrare. Dagens tryckknappslåda vid övergångsställen har ingen funktion för felanmälan vilket innebär att tryckknappen kan sluta fungera utan att någon vet om det. Trafiksignalen visar då rött för gående och slår inte om till grönt.

Genom en ny funktion för uppkopplad felanmälan kan trafikkontoret få information direkt om att tryckknappslådan är trasig och reparationer kan ske snabbare och mer kostnadseffektivt. Den nya funktionen säkerställer att övergångställena alltid fungerar som de ska.

Nya tryckknappslådan som testas.

Ett pilottest för att testa den nya funktionen ska genomföras vid två platser på Kungsholmen mellan juni och oktober 2019;  vid Kungsholms hamnplan samt i korsningen Mariebergsgatan-Sankt Göransgatan.

Installationsarbetet av den nya tekniken pågår under en dag i vecka 2X i juni och innebär att man helt stänger av trafiksignalerna under tiden.  Kort med Smart-card funktion( s.k Skolgrönt-brickor) som ger förlängd gröntid vid övergångsställen, vilket vissa förskolor i området har, kommer inte att fungera under installationsperioden.

Kartor och bilder på testplatserna:

 

Mer om test av smart stad-tester på gång i Stockholm

Snart kan “Herr Gårman” felanmäla sig själv