Tester på gång

Under hösten och våren kommer smart stad-projekten att genomföra ett antal tester och pilotförsök på olika platser i Stockholm. Här kan du läsa om de tester som är på gång.

Förberedelser för att testa ny teknik för trafikstyrning och insamling av trafikdata på Kungsholmen

Nu börjar förberedelserna för att testa en ny typ av multifunktionssensorer för styrning av trafiksignaler och trafikmätning i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan på Kungsholmen.

Projekt Smart trafikstyrning – som leds av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret – förbereder nu ett test av ny teknik med multifunktionssensorer, för att styra stadens trafiksignaler och samla in realtidsdata från trafiken.

Idag styrs trafiksignalerna i korsningar med hjälp av nedgrävda detektorslingor i marken. Slingorna skadas ofta på grund av grävarbeten eller slitage på körbanan från tunga fordon. Det leder till höga reparationskostnader och tidskrävande underhållsarbete som stör framkomligheten.

Multifunktionssensorerna, en typ av intelligenta kameror, installeras på de befintliga trafikstolparna. De ska testas för att eventuellt kunna ersätta slingorna i marken. Målet är att minska trafikstörande underhållsarbeten och öka framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Trafikstyrningen förbättras också genom mer driftsäkra sensorer som kan registrera flera olika trafikantslag, såväl gående som motorfordon och cyklister. Sensorerna ska även samla in trafikdata för analys som sedan kan nyttjas av andra i den smarta och uppkopplade staden.

Data som registreras av sensorerna är antal fordon, cyklar och fotgängare som passerar korsningen, hastighet samt klassificering av olika typer av fordon. Informationen sparas som anonym data.

Testplatsen på Kungsholmen
Test av den nya tekniken förbereds nu på Kungsholmen i korsningen Sankt Eriksgatan/Fleminggatan. Testplatsen är vald utifrån trafiksituationen: korsningen är tungt trafikerad, med såväl motorfordon som cyklister och fotgängare.

I korsningen finns nu två olika multifunktionssensorer installerade. Utrustningen kommer att driftsättas senare under vintern efter tillstånd från Datainspektionen.

Kartor och bilder på testplatsen:

 

Mer om test av smart stad-tjänster i Stockholm

Snart kan ”Herr Gårman” felanmäla sig själv