EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Om projektet

Under 2018–2020 genomfördes projekt ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) som ett samarbete mellan kommunsamarbetet Storsthlm och Stockholms stad med deltagare från alla kommuner i Stockholms län. Det finansierades av EU/Tillväxtverket och Stockholms stad. I Stockholms stad var projektet en del av Programmet Smart och uppkopplad stad.

Projektets syfte var att öka mängden öppna data som görs tillgänglig från kommunerna för att stärka innovations- och utvecklingsmöjligheterna för regionens företag och utvecklare. Syftet var också att förbereda kommunerna inför de skärpta öppna data-krav som träder i kraft sommaren 2021 till följd av EU:s justerade direktiv på området. 

Bilden visar loggorna för kommunerna i Stockholmsregionen, Storsthlm och EU.

Hösten 2020 beslutade kommundirektörerna i Stockholmsregionen att kommunsamarbetet Storsthlm ges i uppdrag att fortsätta driva samverkan vidare mellan kommunerna. I samband med det gavs Storsthlm även i uppdrag att driva en samordnad upphandling av en långsiktig regional portal för öppna data. För mer information om det fortsatta regionala öppna data-samarbetet, kontakta oppnadata@storsthlm.se

I Stockholms stad tas projektets resultat och lärdomar vidare av enheten för statistik och analys vid stadsledningskontorets avdelning för kvalitet och säkerhet. Kontakta Valfard.SLK@stockholm.se för mer information.

Milstolpar och fokusaktiviteter i projektet

Några milstolpar och fokusaktiviteter i projektets genomförande anges nedan.

  1. Våren 2018 – Projektet startas upp. Det präglas av planering och analyser för att förstå förutsättningar och framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet.
  2. Hösten 2018 – Process och principer för öppna data tas fram. Utbildning och workshops tillsammans med kommunerna i samarbetet genomförs för att höja kunskapsnivån, engagera deltagarna och etablera en regional samverkan.
  3. Våren 2019 – En dataportal för projektet upphandlas och de första datamängderna börjar publiceras. Fortsatt intensiva dialoger hålls med företagen för att förstå behoven. Projektet vinner tävlingen Guldlänken 2019 och når final i den europeiska tävlingen Regiostars.
  4. Hösten 2019 – Kommuner grupperas för en mer tät uppföljning och operativ arbetsanda i mindre grupper. Fortsatt fokus på publicering och att överbrygga hinder för det. Fler dataspecifikationer tas fram.
  5. Våren 2020 – Region Stockholm ansluter. Utökat stöd till intresserade kommuner ges för att hjälpa till med förankring, beslutsfattande, framtagande av strategiplaner, etablerande av organisation samt identifiering och publicering av data.
  6. Hösten 2020 – Förvaltningsetablering och planer för fortsatt arbete tas fram, projektet stödjer Storsthlms upphandling av en ny gemensam portal och projektleveranser börjar färdigställas och struktureras för framtida användning.

Projektets resultat

Efter 2020 har projektet uppnått sina mål och lyckats:

  1. Bygga upp ett nätverk för regional samverkan mellan regionens kommuner samt genomfört program för kompetensutveckling om öppna data och dess potential. Detta genom en rad utbildningar, workshops, förankringsmöten och klustermöten för att stötta kommunernas eget arbete med öppna data. 
  2. Förbereda kommunerna inför de skärpta öppna data-krav som träder i kraft sommaren 2021 som en följd av EU:s justerade direktiv på området.
  3. Upphandlat en gemensam regional dataportal för alla 26 kommuner inom ramen för projektet och perioden januari 2019 – december 2020 där 17 kommuner har publicerat öppna datamängder. Det är alltifrån data om laddstationer för elbilar och historiska bilder till utegym och badplatser.
  4. Utifrån dialoger med över 100 företag, i samverkan med kommunerna tagit fram en mängd stödjande dokument för den som vill arbeta med öppna data. Samtliga dokument är öppna och innefattar sammanfattande lärdomar för såväl kommuner, regioner, myndigheter och allmänheten i stort. Detta för att uppmuntra att öppna data fortsatt tillgängliggörs runt om i landet.

Projektets lärdomar för att hantera utmaningar med öppna data

Efter tre års arbete med öppna data-frågor tillsammans med Stockholmsregionens kommuner har projektet tagit fasta på flera lärdomar – både när det gått bra och när det gått mindre bra. En hållbar satsning på öppna data kräver att tre övergripande utmaningar övervinns, vilka beskrivs i bilden nedan.

Bilden beskriver de tre övergripande utmaningarna med öppna data som projektet identifierat: Bristande incitament (”Jag bryr mig inte”, ”Det finns inget värde”, ”Det är min data”, ”Tänk om den används fel?”), Bristande förutsättningar (”Jag gör på mitt sätt”, ”Min data är för känslig”, ”Vi har inte teknik för det”, ”Jag har inte tid”) samt Bristande användning (”Vad är öppna data?”, ”Hur hittar jag den?”, ”Vad krångligt!).

Läs mer om utmaningarna och hur projektet arbetat med att hantera dem i rapporten Öppna data, en samhällspotential som alla kan bidra till (länk).

Mer om projekt ÖDIS

Nyhetsbrev