Multifunktionssensorer förenklar underhåll och gör trafikmiljön säkrare

Stadens trafiksignaler måste moderniseras. Nu testas intelligenta kamerasensorer för styrning av trafiksignaler som öppnar för förbättrat trafikflöde, ökad trafiksäkerhet, minskade underhållskostnader och trafikstörande gatuarbeten.

Idag styrs trafiksignalerna till stor del av induktiva detektorer som ligger nedgrävda i marken. Underhåll av dessa detektorer kräver mycket resurser och stör trafiken eftersom gatorna måste stängas av.

Intelligenta kameror (sensorer) som samlar in data testas nu för att ersätta dessa detektorer. Detta ska förbättra trafikflödet, öka trafiksäkerheten och även minska kostnader när störande underhållsarbete minskar.

Trafikstyrningen förbättras eftersom sensorerna kan känna igen motorfordon såväl som fotgängare och cyklister. Insamlade trafikdata kan användas för trafikplanering och öppnas upp för att möjliggöra samarbete med andra aktörer och trafikmyndigheter utanför staden.

Läs mer om projektet: