Smarta lås

Projektet Smarta lås drevs 2017-2020, i syfte att modernisera och effektivisera stadens lås och nyckelhantering. Arbetet inom projektet är ett avstamp för att kunna ta nästa steg mot den smarta staden.

Nyckelhantering är en mycket resurskrävande del av arbetet inom flera av Stockholms stads verksamheter.

Inom hemtjänsten orsakar hantering av nycklar extra restid och transporter, viktig tid som istället borde ägnas åt individen. Inom Stockholms avfallshantering försvårar administration av nycklar både effektiv resursplanering och tillgängligheten till fastigheterna.

Stadens lås och låssystem behöver moderniseras. Det handlar om att förbättra arbetsmiljön, minska transporter och inte minst ge en bättre och säkrare samhällsservice till stockholmarna.

Projektets uppdrag var att stödja äldreförvaltningen att genomföra en ramavtalsupphandling för smarta lås i Stockholms stad samt att, som ett första steg, införa smarta lås i hemtjänsten i delar av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. 

Arbetet med att införa smarta lås har sedan gått vidare, och Äldreförvaltningen inför nu de nya nyckelsystemen succesivt, stadsdel för stadsdel.

Läs mer om införandet av nyckelfri hemtjänst

Rapporter från projektet

Smarta lås slutrapport 1.0

Införande av Smarta lås i hemtjänsten