SIM – Samverkan, innovation och miljödata på Hornsgatan

SIM- projektet (Samverkan, innovation och miljödata på Hornsgatan) har varit inriktat på att undersöka relationen mellan trafikflöde och miljöpåverkan i en aktiv trafiksituation, och på möjligheten till att kombinera data från mätningar av dessa båda, mätta med olika typer av sensorer.

Projektet har utvärderat mätning med multisensorer för registrering av trafikmönster, och kombinerat detta med miljödata för att närmare förstå trafikens påverkan på luftkvalitet och bullermiljö i den täta stadsmiljön. Under projektets gång sattes en IoT-plattform upp, där olika intressenter inom och utom staden kunde dela data med varandra. I samverkan med KTH har ytterligare ett forskningsprojekt samlat in data, för att undersöka hur väl fordonsklassificering med bullermätning stämmer överens med klassificering med andra metoder

Resultaten av projektet kommer ingå som underlag till utformning av kommande miljözon 3.

Rapporter från projektet

Slutrapport Samverkan, innovation och miljödata på Hornsgatan