Bild på lysande röda ljusslingor

Pilot

Projektet omfattade en uppgradering av en del av stadens belysningsanläggning genom ett pilotinförande av smart och uppkopplad belysning. Målet var att få en mer driftsäker anläggning som drar mindre el och som minskar ljusföroreningar utan att tryggheten försämras.

För mer information om pilotinföranden:

Pilotprojekt Tensta – Typmiljöer, material och utvärdering

Stadsdelen Spånga-Tensta valdes ut som plats för pilotinförandet. Stadsdelen har en stor variation av miljöer så som små och stora gator, villaområden, flerbostadshus, lokala centrum, parker, torg, idrottsplatser och naturområden. Stadsdelen har även flera platser som upplevs otrygga och mindre attraktiva. En undersökning Stockholms stad gjorde 2016 visade att det i Spånga-Tensta var 36% av medborgarna som tyckte att det kändes tryggt att gå hem på kvällen jämfört med exempelvis 76% av medborgarna på Norrmalm.

Platserna som valdes ligger i Tensta och i Hjulsta och består av flera olika typer av miljöer:

  • En gata där en längre sträcka är trafikseparerad, alltså enbart trafikeras av fordonstrafik. (Hagstråket)
  • Gång- och cykelvägar – både intill flerbostadshus, men också genom park- och skogspartier.
  • Två gång- och cykeltunnlar, tidstypiska för miljonprogramsområden. (Under Hjulstastråket och Hidinge Backe).
  • En torgyta, som ligger i Tensta centrum men som ändå kan uppfattas lite som en baksida. (Taxingeplan).

Piloten består av 180 lyktstolpar och armaturer med konstantmatad el från tre belysningscentraler. Stolparna har rustats upp och på vissa sträckor bytts ut och armaturerna har bytt från metallhalogen till LED som ljuskälla. LED-armaturerna är även uppkopplade med mobil kommunikation för fjärrstyrning och för enklare övervakning av drift- och underhållsstatus.

På gatan och gång- och cykelvägarna används sensorer för närvarostyrning av belysningen i syfte att sänka energiförbrukningen och minska ljusföroreningarna.

Trygghetsförbättrande åtgärder har genomförts i form av fler stolpar längs en gång- och cykelväg vid ett skogsparti. I gångtunnlarna har armaturer bytts ut och det sitter nu fler armaturer på båda sidor av tunneln som även är mindre bländande.

På torget har belysningen kompletteras med en ljusslinga med ljuspunkter med LED-chip med rött, grönt, blått och orangefärgat ljus. Dessa kan blandas till alla möjliga ljusfärger och har programmerats till olika ljusscener för att aktivera platsen och få en tryggare och trevligare atmosfär.