Digital Vision Kista – Stockholms väg till en digital tvilling

Digital Vision Kista syftar till att skapa en förståelse för hur Stockholm stad kan bygga upp och använda digitala tvillingar, samt hur den stora mängden IoT-sensordata som finns i våra samhällen kan omvandlas till kunskap som behövs för att fatta de besluten som krävs för att nå Agenda 2030-målen.

Målsättningen med projektet är att implementera en storskalig digital tvilling i Kista som kan visa på hela flödet från IoT-sensordata till kunskap och beslutsunderlag. Projektet handlar också om att utveckla en vision med tillhörande roadmap för kommuner gällande digitala tvillingar samt att driva den kommunala utvecklingen framåt.

Städer är ytterst komplexa system och mängden information som behövs för att fatta informerade hållbara beslut är i det närmaste oändlig. För att vi ska nå hållbarhetsmålen behöver kommunerna utveckla sin kompetens i att hantera, visualisera och kommunicera kring stadens olika system och tjänster.

IoT spelar en avgörande roll i detta arbete, men att bara samla in sensordata till en IoT-plattform är inte tillräckligt. För att fullt ut utnyttja digitaliseringen måste sensordata omsättas till berättelser, kunskap och förståelse.

Ett intuitivt verktyg

Vi måste också lära oss att integrera den nya kunskapen i de processer och sammanhang där vi designar den framtida staden. Det handlar också om att nyttja den nya kunskapen för att fatta de nödvändiga besluten som krävs för att uppnå ett hållbart samhälle.

Här kan digitala tvillingar hjälpa till. Genom att sammanfoga olika typer av data till en helhet skapar vi ett intuitivt verktyg där allt kan förstås i ett sammanhang, där vi kan röra oss mellan olika scenarier, fram och tillbaka i tiden och in och ut i olika skalor såsom byggnader, kvarter eller stadsdelen.

I projektet genomförs både konkreta tekniska prototyper och behovsinsamling i form av både workshops och intervjuer med användare inom Stockholm stads förvaltningar och bolag. Lärdomar från arbetet med prototyper och behovsinsamlingen kommer användas som underlag i den vägledning som tas fram. Vägledningen kommer göras generisk och delas med andra kommuner som är intresserade av att utveckla digitala tvillingar.

Samla underlag och kunskap

Nyttorna med projektet är att få en bättre förståelse för hur stadens redan existerande plattformar för geodata och IoT kan hjälpa oss samla underlag och kunskap för att fatta de beslut som krävs för att nå Agenda 2030-målen i en större skala.

Mer konkreta beskrivningar av nyttorna som digitala tvillingar kan ge stadens i det dagliga arbete med Agenda2030 och hållbar stadsutveckling samlas in som en del av projektet under de workshops och intervjuer som genomförs. Nyttorna som dessa workshops och intervjuer (och därmed projektet) ger att underlätta att arbetet med att utveckla stadens digitala tvillingar sker behovsdrivet, och säkerställer att insatserna skapar värden i Stockholms stads olika verksamheter.

Tillgång till data

Svenska kommuners väg till användbara digitala tvillingar är lång och komplex och innefattar inte bara utveckling av teknik och tillgång till data. I projektet tillämpas tidigare lösningar utvecklade inom de olika deltagande organisationerna för att skapa en prototyp av en digital tvilling över Kista med syftet att:

  • Visa på en fungerande generisk lösning (dvs som kan användas oavsett behovsområde) där vi går ifrån sensor och semantisk data, till nyckeltal och simuleringar, till berättelser.
  • Förstå hur kommunerna måste ändra sitt arbetssätt kring andra datatyper för att de ska kunna kombineras med IoT-datan.
  • Med den byggda tvillingen göra en behovsinventering och förstå hur man skulle kunna använda tvillingen i de olika organisationerna och vad man behöver för att kunna göra det.

Lärdomar från projektet ska spridas så att andra kommuner kan ta del av dessa vid utveckling av digitala tvillingar.

Projektet är ett forskningsprojekt som finansieras via Formas och medverkande parter är Stockholm stad, RISE, Kista Limitless, Kista Science City, Ericsson, S:t Eriks kommunikation och Stockholm Exergi. Från stadens förvaltningar deltar Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret.

Kontaktpersoner: Uwe Stephan, Stadsbyggnadskontoret och Maria Holm, Stadsledningskontoret