Programmet Smart och uppkopplad stad

Programmet Smart och uppkopplad stad redovisade i december 2020 intressanta resultat från tre års arbete med att bland annat börja införa nya digitala lösningar i stadens verksamheter.

Programmets verksamhetsprojekt har levererar konkreta resultat och intressanta lärdomar, bland annat inom Smart trafikstyrning, Smarta lås samt Smart och uppkopplad belysning. Arbetet inom projekten är ett avstamp för vidare införanden och för att kunna ta nästa steg mot den smarta staden.

Strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad

Kommunfullmäktige antog i april 2017 Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Strategin syftar till att genom uppkoppling, innovation och öppenhet bidra till högsta möjliga livskvalitet för invånarna och det bästa klimatet för företagande.

Programmet Smart och uppkopplad stad

För att förverkliga strategin har stadslednings¬kontoret under 2018 till 2020 genomfört programmet Smart och uppkopplad stad, med uppdraget att leda utvecklingen och inleda arbetet med att införa nya digitala lösningar i stadens verksamheter.

Genom verksamhetsprojekt i samverkan med flera förvaltningar, har smarta lösningar bland annat inom trafikstyrning, lås och belysning, genomförts och börjat införas i staden.

Programmets projekt har visat på konkreta resultat och lösningar som bidragit till stadens innovativa utveckling och digitalisering, och kan ses som ett avstamp för ytterligare införanden och nästa steg utveckling av den smarta staden.

Programmet har även bidragit med viktiga insikter och lärdomar om hur villkoren ser ut för införande av ny digitala lösningar i staden, och hur arbetssätt och regelverk kan utvecklas för att förstärka utvecklingen framåt.

Vilka effekter kan programmet visa?

Genom tester och pilotinföranden av smarta lås, smart trafikstyrning samt smart och uppkopplad belysning har nya teknik börjat införas i Stockholm stads verksamheter.

Konkreta resultat finns under de tre verksamhetsprojekten:
1. Smart trafikstyrning
2. Smarta lås i Stockholm stad
3. Smart och uppkopplad belysning

Vad sker efter programmet och vad är nästa steg?

Programmets projektrapporter och rekommendationer lämnas över till förvaltningar och bolag inom staden och blir ett avstamp för nästa steg i arbetet mot den smarta staden. Viktigt att komma ihåg är att även om programmet Smart och uppkopplad stad avslutas vid årsskiftet så slutar inte arbetet med att utveckla den smarta staden inom Stockholm stad.

Projektet IoT Stockholm tar vid vid årsskiftet 2020/21 över arbetet med att upphandla en IoT-plattform.

Upphandling av en central IoT-plattform

Projekt IoT Stockholm bygger vidare på programmets erfarenheter och slutför upphandlingen av en central IoT-plattform. Genom upphandlingen får stadens samtliga förvaltningar och bolag tillgång till en samling mjukvaror och mjukvarutjänster som kan användas för utveckling av innovativa lösningar för sin verksamhet med hjälp av sakernas internet (IoT). Tilldelningsbeslut förväntas i under våren 2021.

Plattformen kommer att stödja verksamheterna i sina uppdrag och förenkla och förbättra mötet med stadens invånare och företagare med hjälp av data som staden får tillgång till via olika IoT-enheter i stads-rummet. Plattformen ska inledningsvis etableras i samverkan med trafik-kontoret, som kommer att tillgängliggöra öppna data från smarta sensorer i stadens belysningsstolpar och trafikstyrningsenheter. Efter att dessa lösningar är på plats, är plattformen tillgänglig att användas för stadens övriga verksamheter.