Test av ny teknik för trafikstyrning och insamling av trafikdata på Kungsholmen

En ny typ av multifunktionssensorer för styrning av trafiksignaler och trafikmätning testas i korsningen Sankt Eriksgatan/Fleminggatan på Kungsholmen.

Projekt Smart trafikstyrning – som leds av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret – testar ny teknik med multifunktionssensorer, för att styra stadens trafiksignaler. Multifunktionssensorerna är en typ av intelligenta kameror, som samlar in realtidsdata från trafiken för att Stockholms stad ska kunna planera trafiken och styra trafiksignalerna på ett mer effektivt sätt.

Idag styrs trafiksignalerna i korsningar med hjälp av nedgrävda detektorslingor i marken. Slingorna skadas ofta på grund av grävarbeten eller slitage på körbanan från tunga fordon. Det leder till höga reparationskostnader och tidskrävande underhållsarbete som stör framkomligheten och trafiksäkerheten.

Multifunktionssensorerna som nu testas för att ersätta slingorna i marken installeras på befintliga trafikstolpar. Målet är att minska trafikstörande underhållsarbeten och öka framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Trafikstyrningen förbättras också genom att sensorerna, till skillnad ifrån dagens detektorslingor, även kan registrera gående och cyklister. Multifunktionssensorerna registrerar antalet gående, cyklister och motorfordon som passerar korsningen, samt hastighet för dessa och fordonsklass (bil, lätt eller tung lastbil samt buss).

Den insamlade trafikdatan kan även användas för trafikanalys och trafikplanering samt för delning och publicering i form av öppna data. Trafikdatan är anonym och kan inte kopplas till någon identifierbar enskild person.

Om användningen av multifunktionssensorer (kameror) på testplatsen
Det område som täcks av multifunktionsensorerna är korsningen Sankt Eriksgatan-Fleminggatan norrut, inklusive trottoarer längs Sankt Eriksgatan. Den bortre gränsen för kamerornas upptagningsområde är korsningen Sankt Eriksgatan-Alströmergatan. Inget som sker i fönster eller butikslokaler längs gatorna kan ses i videomaterialet. Ingen ljudupptagning sker på platsen.

De bilder som kamerorna tar upp behandlas direkt i den utrustning som finns i korsningen. Ingen ansiktsigenkänning eller annan teknik för att identifiera enskilda personer eller fordon används. Tekniken anonymiserar den information som finns i bildströmmen på ett sätt som gör att det som blir kvar endast är data om antalet fotgängare, cyklister samt lätta och tunga motorfordon vid en viss tidpunkt.

Insamlad data innehåller även information om vilken hastighet ett fordon har, färdriktning samt åt vilket håll fordonet svänger i korsningen. Denna data skickas sedan vidare till trafikkontorets verksamhetssystem och används för planering av trafik.

Projektet har gjort en avvägning av stadens behov av kostnadseffektiva och ändamålsenliga verktyg för trafikmätning och styrning av trafiken, och det potentiella intrång i den personliga integriteten som kameraanvändning kan innebära. Att kontinuerligt samla in data om fler trafikanttyper än bara motorfordon är en förutsättning för att bättre kunna planera trafiklösningar med hänsyn till exempelvis gående och cyklister.

Lösningen är utformad så att personuppgiftsbehandlingen är säker och begränsad till minsta möjliga nivå för uppnå funktionen. Det går heller inte att använda anonymiserad trafikdata för att återskapa raderat bildmaterial som använts för att generera anonymiserad trafikdata eller på annat sätt koppla denna data till enskilda trafikanter.

Begränsad tillgång till videoströmmen
För utvärdering och inställning kommer några få behöriga personer behöva ha tillgång till videoströmmen. Detta sker väldigt sällan och inloggningen är behörighetsstyrd och loggas. En uppgift som kan behövas är justeringar av inställningar som till exempel en ny zon för räkning. En annan uppgift är att utvärdera tekniken. Detta görs genom att jämföra till exempel antalet bilar och gående som multifunktionssensorns AI-funktion kommit fram till med det antal som man med en manuell räkning kan se i bilden.

Till denna uppföljning används korta inspelningar om 15 minuter under några få tillfällen för att täcka in olika väder- och ljusförhållanden. Vid uppföljningen läggs ingen vikt vid de enskilda personerna som syns i bilden och inte heller vid registreringsskyltar eller liknande. Dessa korta inspelningar kommer att sparas under projekttiden, som pågår till och med december 2020, och därefter raderas.

Vilka har tillgång till videoströmmen?
Endast en begränsad grupp användare inom staden och dess upphandlade leverantörer av multifunktionssensorerna har tillgång till materialet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vår rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter som äger rum inom ramen för projektet är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Har du frågor om projektet?
Kontakta oss på:
funktion.stockholmsmartstad@stockholm.se

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter?
Stockholms stad är personuppgiftsansvarig. För med information eller för att utöva dina rättigheter kopplat till dina personuppgifter, kontakta oss enligt nedan:

Personuppgiftsansvarig
Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311, 104 20 Stockholm
E-post: trafikkontoret@stockholm.se

Dataskyddsombud
Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311, 104 20 Stockholm
E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål.

Integritetsskyddsmyndighetens tillståndsbeslut (pdf)