IoT Stockholm

Allt fler saker i vår stadsmiljö, i våra fastigheter och i våra lokaler kopplas upp mot internet och skapar på så sätt ett dataflöde i realtid. Det kallar vi för Sakernas internet och förkortas IoT (Internet of Things).

Dataflödena kan generera en mängd information, till exempel om energiförbrukning, hur vi rör oss i staden, hur trafikflöden ser ut och om status på anläggningar som broar, vattenledningar, ljuskällor o.s.v. När fler och fler saker blir uppkopplade och mer data samlas in finns en möjlighet att samla in informationen centralt så att den används gemensamt.

Stockholms stad har beslutat att det ska finnas centrala IoT-förmågor för att kunna samla in stadens uppkopplade data på en plats och för att därefter kunna dela den inom staden och med andra aktörer.

I november 2021 deltog vi som keynote på IoT Sveriges* årskonferens och för er som är intresserade kan ni höra mer om hur vi tänker kring IoT i staden, vad som gjorts i projekt Norra Djurgårdsstaden och vad vi projekt IoT Stockholm arbetar med just nu.

* IoT Sverige är ett Strategiskt Innovationsprogram (av totalt 17) som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas i en gemensam nationell satsning på strategiska innovationsområden.

Centrala IoT-förmågor

Projekt IoT Stockholm har under 2021 fortsatt arbetet med att få en central IoT-plattform på plats som har de IoT-förmågor och kringtjänster som staden idag saknar på central nivå. Arbetet inleddes av projekt Tekniska förutsättningar under 2018-2020. Tanken är att en central IoT-plattform ska komplettera stadens övriga system och bidra med förmågor som inte finns idag. Det är förmågor som gör det möjligt att samla in dataströmmar i realtid men som också kan hantera och styra sensorer. Det handlar även om förmågor som gör det möjligt att data som samlas in kan transformeras, bearbetas, analyseras, lagras och tillgängliggöras.

Data kan även berikas genom att kopplas ihop med andra typer av data, både från interna och externa källor som till exempel väderdata eller rörelseflöden. Det är genom de samlade förmågorna som den centrala plattformen kan göra störst nytta. Med en gemensam plats för stadens data kan fler använda data som samlats in för skapa ny förståelse och bygga nya tjänster.

IoT-plattformens förmågor

Figur 1. Bild som beskriver IoT-plattformens förmågor. Ref: Målarkitektur för IoT och dataplattform.

Projekt IoT Stockholm bygger vidare på det arbete som gjordes under programmet Smart och uppkopplad stad. Projektet har samlat erfarenheter från programmets verksamhetsprojekt i ett antal vägledningar och en anvisning (se längre ner) och driver arbetet med att tillsammans med stadens verksamheter få en IoT-plattform på plats som kan användas av stadens förvaltningar och bolag.

Staden avbryter upphandlingen

Staden avbryter upphandlingen av en central IoT-plattform och tillhörande kringtjänster. Upphandlingen har pågått sedan februari 2019 och har gjorts i form av en konkurrenspräglad dialog. 33 leverantörer ansökte om att få delta. Av dem gick tre vidare till dialogfasen, som avslutades i december 2020.

Figur 1. Översiktlig beskrivning av upphandlingsprocessen

Två av leverantörerna valde att lämna anbud och i mars 2021 meddelade staden beslut om att tilldela kontrakt till den nederländska leverantören Technolution.

Varför avbryts upphandlingen?

Efter stadens tilldelningsbeslut i mars 2021, överprövades upphandlingen på formaliagrunder av den förlorande anbudsgivaren. Överprövningen bifölls av förvaltningsrätten.

Staden stod i det läget inför två val:

  • Att teckna avtal med den överklagande leverantören, vars anbud var mer än dubbelt så dyrt som det vinnande anbudet
  • Att avbryta upphandlingen

För att komma vidare i arbetet med att etablera IoT-plattformen inom beslutade ekonomiska ramar ansåg staden sig tvungen att avbryta upphandlingen.

Figur 2. Tidslinje av överprövningsprocessen.

Vad händer nu?

Vi har flera alternativa vägar att driva arbetet framåt med att etablera en IoT-plattform i Stockholms stad. Vi ser fortfarande att staden ska komplettera sin it-miljö med IoT-förmågor och möjligheten att samla in realtidsdata och samla in data centralt. Projekt IoT Stockholm fortsätter det arbetet under 2022 med målet att ha både tekniska förutsättningar och kompetenser på plats för att påbörja etablering av IoT-tillämpningar. Det vi har lärt oss under den konkurrenspräglade dialogen har vi med oss i det arbetet. Vi anpassar vår målarkitektur för IoT till nya förutsättningar och vi fortsätter vårt samarbete med förvaltningar och bolag.

Referensgrupp för IoT i staden

Det arbete som projektet haft med dialogmöten och diskussioner i referensgruppen fortsätter. IoT är under utveckling i staden och i referensgruppen diskuterar vi utmaningar och möjligheter med IoT och central hantering av data. Det är i den här gruppen som vi kan identifiera nya IoT-tillämpningar och dela erfarenheter från de projekt som drivs i staden.

Vägledningar

Tveka inte att kontakta projeket med frågor och funderingar:

E-postfunktion.stockholmsmartstad@stockholm.se