Aktuellt

2019

juni

I Stockholms stads “Strategi för en smart och uppkopplad stad”, står det att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Program Smart och uppkopplad stad, har i uppdrag att realisera strategin samt att stötta stadens övriga verksamheter med finansiering av ytterligare smarta projekt.

Christer Forsberg Philip är stadens CDO och sitter i styrgruppen för programmet. Han menar att en smart stad är en hållbar stad, och att programmet helt enkelt behövs för att kunna bygga ett hållbart Stockholm.

-I grund och botten handlar det om att säkerställa en välfärd på åtminstone den nivån vi  har vant oss vid idag. Ska man tro på utvecklingen så kommer vi få allt svårare att öka eller i värsta fall bibehålla resurserna, därför måste vi jobba smartare i den framtida samhällsbyggnaden.

På den “hårda sidan” i stadens verksamhet, exempelvis inom trafik och stadsbyggnad, kommer ny teknik och digitalisering att vara avgörande för att kostnadseffektivisera, utnyttja ytorna och få till smidiga trafikflöden.

Christer menar att stockholmarna kommer att märka förändringar, om vi går vidare med de första initiativen och breddinför dem. Exempelvis genom ett bättre flöde i trafiken med nya system för smart trafikstyrning.

-Vi kommer aldrig att få bort köerna i Stockholm, men vi ska se till att de uppstår under så korta perioder som möjligt och trafiken inte står still. Ett annat exempel är att belysningen optimeras i olika stadsrum och den kommer också kunna justeras efter stämning, årstid eller högtider. Sedan tillkommer naturligtvis alla andra “smarta” projekt som kommer att synas på olika sätt.

Även i det interna arbetet inom staden kommer det att märkas skillnad.

-Internt kommer det att generera förändrade arbetssätt så att tidsödande manuella rutiner försvinner. Vi kan till exempel hantera service och underhåll smidigare och mer kostnadseffektivt.

Kan stadens medarbetare lägga tiden på annat och hantera fler ärenden utan att öka arbetsbördan, kan en bättre service levereras gentemot stockholmarna.

-En annan stor förhoppning jag har är att vi med satsningen på att öka delad data mellan förvaltningar och bolag, kommer kunna tillgängliggöra information som möjliggör analyser för att förbättra verksamheten till förmån för stadens invånare, säger Christer Forsberg Philip.

Snart inleder Projekt smart trafikstyrning – en del av Stockholms smart stad-satsning – tester av ny teknik för att göra övergångsställen säkrare.

Om dagens tryckknappslådor vid övergångsställen i Stockholms stad går sönder finns det ingen automatiserad funktion för felanmälan. Slutar tryckknappen att fungera kan trafiksignalen vid vissa övergångsställen visa ständigt rött för gående utan att någon gång slå över till grön gubbe.

Projekt Smart trafikstyrning börjar nu testa ny teknik för att göra övergångsställen säkrare. Genom en ny funktion för uppkopplad felanmälan kan trafikkontoret få information direkt om att tryckknappslådan är trasig. Reparationer kan göras snabbare och mer kostnadseffektivt.

Den nya funktionen ska testas vid två platser på Kungsholmen mellan juni och oktober i korsningarna Norrmälarstrand-Kungsholms hamnplan och Mariebergsgatan-Sankt Göransgatan.

35 olika verksamheter och projekt i Stockholms stad fanns representerade på den första träffen i den nya seminarieserien Mötesplats Smart stad. Över 70 anmälda projektledare och specialister tydde på ett stort intresse, och det blev en intressant eftermiddag i Stokabs fina lokaler.

Mötesplats Smart stad är en ny seminarieserie för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla de smart stad-projekt som är igång eller planeras inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Temat för det första seminariet var samverkan. Hur kan staden organisera arbetet framöver för att optimera samarbete och samverkan och uppnå den smarta staden?

 

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson inleder med att tala om de utmaningar som staden står inför – en ökande och allt äldre befolkning och begränsade ekonomiska resurser. Anna menar att det krävs innovationer, som i sin tur kräver digital utveckling för att möta stadens utmaningar.

-Det är en förändringsresa som vi behöver göra tillsammans, säger Anna Håkansson.

Hon menar att nu behövs samverkan, mod och stor förståelse för verksamheternas behov.

Veronica Thunholm, tf VD på Stokab beskriver Stokabs 25 åriga arbete med att bygga världens största öppna fibernät. Sverige ligger långt fram som innovativ it-nation och Veronica framhäver vikten av att dela information.  

-Den data som samlas in i en del av staden är nästan garanterat intressant även för en annan del av staden. Den smarta staden byggs på tvären, avslutar hon.

Claes Johannesson, ledare för Programmet Smart och uppkopplad stad och initiativtagare till seminarieserien, berättar om programmet och vikten av samverkan för att förverkliga dess fem prioriterade projekt. Både akademin och näringslivet behövs för att bygga den smarta staden.  

-Strategin för Smart och uppkopplad stad säger att vi ska bidra till samverkan och Mötesplats smart stad är ett sådant initiativ. säger Claes Johannesson.

Alla måste reflektera över samverkan och börja med oss själva; är jag en medspelare eller en motspelare? Hur gör vi när vi drar igång ett projekt och vill samverka, finns det samverkan på nya sätt?

I fikapausen är det tid för speed dating och jag pratar med Karin Bengtsson från stadens testbädd Urban ICT Arena.

-Det är jättespännande att vara här, på riktigt. Det pågår så mycket i staden och detta är ett bra sätt att få en överblick och prata med folk man inte pratat med förut.

Äcen Maya Miltell från Miljöförvaltningen, som är projektledare för ett projekt som heter iWater är positiv till seminariet.

-Det är roligt att möta folk från andra förvaltningar och bolag, som jobbar med helt andra projekt men ändå med precis samma saker. Många känner starkt för frågorna och det ger hopp – det kommer att hända mycket även om vi bara är i startfasen på många håll.

Efter fikapausen är det dags för rundabordssamtal. Deltagarna har blivit indelade i grupper och ombeds att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan, och hur de i så fall kan överbryggas.

Dagens avslutas med ett panelsamtal  med Johanna Engman, stadens CIO, Stefan Carlson, stadens CTO, Christer Forsberg Philip, stadens CDO samt återigen biträdande stadsdirektör Anna Håkansson och Veronica Thunholm från Stokab.

Panelen diskuterar hur vi måste utveckla it-arkitekturen på nya sätt i och med den digitala utvecklingen, hur vi kan få till strukturer för att tillåtas göra misstag och hur vi kan bli ännu smartare när vi gör upphandlingar.

-Vi jobbar på väldigt bred front mot en smart stad, vi kanske inte ligger längst fram i varje fråga men vi har ett bra helhetstänk, svarar Johanna Engman på frågan om hur smart Stockholm redan är idag. Stefan Carlson fyller i att staden har kompetens, strategi, vilja men att det återstår många viktiga beslut att fatta

Nästa träff i seminarieserien Mötesplats Smart stad är den 27 september och det  kommer att handla om säkerhet i den smarta staden.

Agust Wadström och Beatrice Sablone, projektledare för ÖDIS, tar emot Guldlänken-priset av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS fick på tisdagskvällen ta emot det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:

– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.

Det blir Stockholms regionala öppna data-initiativ ÖDIS som vinner SKL:s stora digitaliseringspris Guldlänken 2019.

– Vi är väldigt glada att ha vunnit Guldlänken. Det betyder mycket att just samverkan var ett av nyckelorden i prismotiveringen. ÖDIS-projektet är ett triple helix-projekt som drivs av företagens, kommunernas och medborgarnas behov i en innovativ samverkan, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med Agust Wadström är projektledare för initiativet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, ÖDIS.

Beatrice Sablone.

– Priset är också ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet med att ta fram gemensam öppen data. Senare i år öppnar vi vår nya regionala öppna data-portal och släpper de första gemensamma dataseten, säger Beatrice Sablone.

ÖDIS-projektet är ett gemensamt projekt mellan samtliga 26 Stockholmskommuner som drivs av Stockholms stad i samverkan med StorSthlm. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet är att skapa möjligheter för tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Ödis-projektet arbetar i nära kontakt med näringslivet. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas inom ramen för Ödis-samarbetet sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Ett mål för samarbetet är också att öka mängden öppna data och realtidsdata från kommuner i Stockholmsregionen och öka användningen av öppna data bland utvecklare, företagare och stockholmare.

Ödis öppnar en gemensam regional portal för öppna data under 2019. Möjliga data som regionens kommuner inledningsvis kan tillhandahållas är data om regionens skolor, öppna data om regionens laddstolpar för elbilar samt öppna data om stockholmskommunernas snöröjning.

SKL:s digitaliseringspris Guldlänken har delats ut sedan 1999 för att lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i svenska offentlig verksamhet.

Agust Wadström.

–  Vi vill också tacka Christer Philip-Forsberg, biträdande IT-direktör i Stockholms stad. Det var han som kom på projektet och såg till att det startade – och tryckte på att just företagens involvering var en av hörnstenarna. Att medborgarnas användning av data och företagens behov av data är lika viktiga som att arbeta med att göra kommuners öppna data tillgängligt gör ju vårt projekt unikt, säger ÖDIS projektledare Agust Wadström.

Här är hela prismotiveringen för att tilldela ÖDIS-projektet Guldlänken 2019:

”Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.

De får vidare utmärkelsen för dess omfattande samverkan i en stor geografisk region där kommunförbundets medlemmar, invånare och näringsliv arbetat tillsammans. ÖDIS har ett prisvärt helhetsperspektiv med både regionalt och nationellt fokus som gör att lösningar och lärdomar kan spridas vidare samt ett inspirerande innovativt angreppssätt i hur projektet ska leda till användning av öppna data för ökad tillväxt i hela Stockholmsområdet.

ÖDIS är ett projekt som går före, som visar och bevisar kraften i att ha mod, behovet av färdledande kommuner, förbund eller regioner och allt som är möjligt när vi samverkar för att lösa morgondagens utmaningar med dagens alla möjligheter.”

Läs mer om Ödis

SKL:s pressmeddelande om Guldlänken-priset

 

”Building a Smart future with data” – det var temat på 2019 års Fiware Global Summit. En konferens som detta året anordnades i den historiska handelsstaden Genua, Italien.

ÖDIS-projektet var på plats för att lära sig mer om den mytomspunna Fiware-teknologin som kan användas för att arbeta med data på ett smartare sätt. Hur då? Jo genom att samla in, standardisera och sätta data i sin kontext för att beskriva den värld vi lever i.

Fiware teknologin har sitt ursprung från ett EU-initiativ från 2011 ”Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP)”. Med 300 miljoner Euro i finansiering och uppdraget att öka och sprida den sociala och ekonomiska nyttan med framtidens internet så utvecklades Fiware. Grunden är en öppen teknologi och ett världsomspännande community med både offentliga och privata aktörer. Idag har över 100 kommuner och 1000 uppstartsföretag anammat Fiware och de grundprinciperna om öppenhet, transparens och meritokrati vilka teknologin är baserade på.

Att förstå möjligheterna med Fiware och liknande teknologier är ett sätt för projektet att välja rätt i väg för att möjliggöra öppna data för Stockholmskommunerna. När såväl befintliga verksamhetsdata digitaliseras i ökande takt och ny strömmande realtidsdata kan samlas in och bearbetas, så blir den underliggande teknologin allt viktigare. Rätt teknologi stöttar det praktiska arbetet att öppna data för allmänheten på rätt sätt med god kvalitet, vilket i förlängningen bidrar till att lättare stimulera nya innovationer från invånare och företag.

Läs mer om Fiware på deras hemsida här: https://www.fiware.org/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I eftermiddag är det dags för Mötesplats Smart stad – en ny seminarieserie för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla de olika smart stad-projekt som planeras eller redan är på gång inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. 

– Temat för detta första seminarium är samverkan. Hur organiserar vi oss framöver för att optimera samarbete och samverkan kring den smarta staden, berättar Claes Johannesson, programledare för Programmet för Smart stad på stadsledningskontoret.

Möteplats Smart stad är plattformen för att utbyta kunskap och erfarenheter om allt från innovation, IoT-lösningar till verksamhetsnära digitalisering och nya arbetssätt inom Stockholms stad, säger Claes Johannesson. Tisdagens seminarium äger rum hos stadens nätbolag Stokab. Bland deltagarna märks bland andra biträdande stadsdirektör Anna och Håkansson och Veronica Thunholm, tf VD på Stokab.

– Även temat för nästa Mötesplats Smart stad är spikat. Det kommer att handla om säkerhetsfrågor som berör alla som arbetar med smart stad-projekt, säger Claes Johannesson.

Programmet Smart och uppkopplad stad har i uppdrag att börja realisera stadens Strategi för smart och uppkopplad stad.

Live-bevakning från eftermiddagens Mötesplats Smart stad hittar du på @smartsthlm på Twitter.