Nyheter

28

maj

”Saker och ting kommer att flyta lite snabbare och lite smidigare”

(Avsnitt 2 av 4)

Hur kommer stockholmarna märka att smart stad-strategin börjar genomföras?

– Jag tror att stockholmarna kommer att märka är saker i vardagen flyter lite snabbare och smidigare i kontakten med staden och att mindre tid går till spillo för olika typer av administration, säger Staffan Ingvarsson.

Han tar pilotprojektet med smarta lås inom hemtjänsten som exempel:

– Får vi ett fungerande system för smarta lås behöver inte medarbetare i hemtjänsten  lägga tid på att först åka och hämta den där nyckeln för att kunna ge den där insulinsprutan. Har du dessutom en mer uppkopplad miljö med sensorer inom hemtjänsten så kan medarbetarna se direkt om någon exempelvis ramlat ur sängen. Ur ett medborgarperspektiv betyder det att du inte behöver bli störd och väckt i onödan på natten. Du har tryggheten att veta att om det händer dig något så får personalen reda på direkt så att du snabbt kan få hjälp,

Men även i trafikmiljön kommer stockholmarna så småningom att märka av smart stad-satsningen, enligt Staffan Ingvarsson.

– Vi blir hela tiden fler, samtidigt som har vi ett begränsat antal mil asfalterade vägar som vi måste utnyttja så effektivt som möjligt. Då kommer frågor kring trafikflöden, trafikövervakning, parkering och även tillståndsgivning upp som områden som blir oerhört viktiga att fokusera på ur ett smart stad-perspektiv. Det här tror jag att man kanske kommer att märka mer påtagligt som stockholmare än förbättrade arbetsprocesser inom staden, säger han.

Säger man smart trafikstyrning tänker nog de flesta på system som analyserar data från uppkopplade sensorer som registrerar olika trafikströmmar i realtid. Det kräver samarbete mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter för att inte trafikstyrningen ska sluta att fungera vid kommungränserna. I genomförandeplanen för Stockholms smart stad-strategi ingår så kallade förutsättningsprojekt som bland annat syftar till att etablera sådana långsiktiga samarbeten.

Men Stockholms första pilotprojekt för smart trafikstyrning behöver inte invänta att samarbeten över kommungränserna tar form. Det kan genomföras på en gång.

– Här handlar det om smarta trafikljus inom Stockholms stad, där vi själva har huvudmannaskapet för gatuutrymmet. Om lyckas förbättra framkomligheten inom staden genom en mer adaptiv trafikstyrning kan vi redan där öka framkomligheten betydligt. Kan vi bara öka framkomligheten med ett några enstaka procent i en stad av Stockholms storlek så innebär det enorma vinster, säger Staffan Ingvarsson.

Han tycker det är viktigt att projektet snabbt kommer över i en genomförandefas och inte onödigtvis fastnar i tidskrävande förankrings- och förberedelseprocesser.

–  Jag tror att det är farligt att alltid börja den här typen av projekt med att säga att nu måste vi först samla alla och komma överens i varje detalj. Jag tror att vi ska göra genomföra och göra istället. Kom ihåg att Stockholms stad är tio procent av rikets befolkning. Vi är så stora att det har en normativ verkan när vi genomför något. Vi har ekonomiska, personella och kompetensmässiga förutsättningarna att genomföra förändringar och gå före, säger han.

Nästa sida:

Så genomförs Stockholms smart stad-strategi:

”Viktigt att initiativen kommer från verksamheterna själva”

 

(Åter till första sidan ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”)

0 kommentarer